این انجمن در سال 1384 و با اهداف: ارتقا دانش و آگاهی عمومی جامعه در مورد خواب، اختلالات و بهداشت آن، ارتقا دانش و آگاهی پزشکان ( اعم از عمومی و متخصص ) در مورد اختلالات و بهداشت خواب، همکاری علمی و کارشناسی با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نظام پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی کشور، پزشکی قانونی، انجمن های علمی و ساير سازمانها و ادارات مرتبط با پزشکی کشور و همکاری علمی و پژوهشی با انجمن ها و موسسات علمی دنيا در زمينه پزشکی خواب تشکیل شده است.

مشاهده وب سایت: www.ismsociety.ir

طراحی وب سایت انجمن پزشکی خواب ایران