از ویژگی های جراحی پیوند کـبد ماهیت کـار تیمی آن اسـت و این رشته بدون مشارکت تمامی رشته های مرتبط نمیتواند به موفقیت دست یابد. این ویژگی در چهارمین کنگره هپاتوپانکراتیکوبیلیاری و پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران به خوبی نمایان است و برنامه آن بگونه اي طراحی شده که برای همه رشته های تخصصی و فوق تخصصی مرتبط آموزنده باشد.

مشاهده وب سایت: www.hltrc.ir

 طراحی وب سایت کنگره هپاتوبیلیاری و پیوند کبد