این انجمن باتوجه به سوابق و پیشینه تاریخی فرهنگی و ضرورت ایجاد زمینه دوستی و الفت بین ملت ها و علاقمندی به روابط دوستانه و ارتباط متناسب، منطقی، متعارف و مطلوب میان کشورها و در جهت ایجاد و تداوم ماندگاری این نوع روابط و بهره مندی از آثار حیات بخش صلح و دوستی تشکیل شده است.

مشاهده وب سایت: www.ir-ro.com

 طراحی وب سایت انجمن دوستی ایران و رومانی